Vzdělávací program

1.září 2020  |   Mgr. Gregorová Carmen  |   406x  |  

Záměrem předškolního vzdělávání je rozvíjet každé dítě po všech stránkách – fyzické, psychické i sociální. Při své práci sledují učitelky tyto rámcové cíle:

Charakteristika programu:

Záměrem předškolního vzdělávání je rozvíjet každé dítě po všech stránkách – fyzické, psychické i sociální. Při své práci sledují učitelky tyto rámcové cíle:

 • rozvíjení dítěte, jeho učení a poznání
 • osvojení základů hodnot, na nichž je založena naše společnost
 • získání osobní samostatnosti a schopnosti projevovat se jako samostatná osobnost působící na své okolí

„ KAMARÁDŮM RUKU DEJ, HRAJ SI, ZPÍVEJ, POZNÁVEJ“

 1. Integrovaný blok: " Kdo má jiné děti rád, ten je dobrý kamarád“
 2. Integrovaný blok: " Kamarádíme se s podzimem
 3. Integrovaný blok: " My se čerta nebojíme, Vánoce s ním oslavíme
 4. Integrovaný blok: " Podívej se z okna ven, hurá je tu zimní den
 5. Integrovaný blok: " Vpravo, vlevo, zase zpátky, jsou tu opět jarní hrátky"
 6. Integrovaný blok: " Svět je velká rodina, kde přátelství začíná"

Předškolní vzdělávání cíleně usiluje o vytváření základů klíčových kompetencí. Klíčovými kompetencemi se rozumí soubor nebo souhrn předpokládaných vědomostí, dovedností, schopností, postojů a hodnot důležitých pro osobní rozvoj a uplatnění každého jedince.

1. Kompetence k učení:

 • soustředí se na činnost, pozoruje, zkoumá a objevuje, všímá si co se kolem něho děje a zároveň che porozumět věcem, jevům a dějům, které kolem sebe vidí
 • užívá jednoduché pojmy, znaky a symboly, dále má elementární poznatky o světě (lidé, kultura, příroda, technika..) i o jeho rozmanitostech a proměnách, pokud se mu dostává uznání a ocenění, pak se učí s chutí

2. Kompetence k řešení problémů:

 • známé a opakující situace se snaží řešit samostatně, náročnější s pomocí dospělého, uvědomuje si, že vyhýbání se řešení problému nevede k cíli
 • snaží se řešit problém cestou pokusu a omylu (bezprostředně), spontánně vymýšlí nová řešení problémů a situací, při kterých využívá dosavadní zkušenosti, fantazii a představivost
 • užívá číselných a matematických pojmů při zpřesňování početních představ

3. Kompetence komunikativní:

 • komunikuje v běžných situacích s dětmi i s dospělými, samostatně vyjadřuje své myšlenky, sděluje své prožitky, pocity a nálady různými prostředky (řečí, hudbou, dramatizací, výtvarně….)
 • aktivně používá a neustále rozšiřuje svou slovní zásobu, domlouvá se i gesty, rozlišuje některé symboly
 • ovládá dovednosti předcházející čtení a psaní, využívá knížky, encyklopedie apod., má vytvořeny elementární předpoklady k učení se cizím jazykům

4. Kompetence sociální a prosociální:

 • dětským způsobem projevuje citlivost, ohleduplnost k druhým, vnímá nespravedlnost, ubližování, agresivitu a násilí, dokáže se bránit projevům násilí jiného dítěte
 • rozhoduje o svých činnostech a zároveň se spolupodílí na společných rozhodnutí, dodržuje dohodnutá a pochopená pravidla, kterým se přizpůsobuje
 • v běžných situacích uplatňuje základní společenské návyky, je schopné respektovat druhé, ale zároveň nevhodné chování i komunikaci, která mu je nepříjemná umí odmítnout

5. Kompetence činnostní a občanské:

 • k úkolům a povinnostem přistupuje odpovědně, učí se činnosti a hry plánovat
 • zajímá se o to, co se kolem děje, má dětskou představu o tom, co je v souladu či v rozporu se základními lidskými hodnotami a normami
 • spoluvytváří pravidla společného soužití mezi vrstevníky a uvědomuje si svá práva i práva druhých
 • dbá na své osobní zdraví, bezpečí svoje i druhých, uvědomuje si, v jakém prostředí žije a že svým chováním se na něm nejen podílí, ale i jej ovlivňuje
Grafika boxu
Aktuality
Zveřejněno: 3.8.2021
Změna úplaty za předškolní vzdělávání od 1. 09. 2021

Vážení rodiče,

na základě rozhodnutí Rady města dochází od 1. 09. 2021 ke zvýšení úplaty za předškolní vzdělávání (školné). Výše školného je stanovena na 500,- Kč/měsíc.

Nezapomeňte si navýšit trvalé příkazy k výše uvedenému datu. 

Výše školného je v souladu s ustanovením § 123, odst. 3 - 4, zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon), dále v souladu s ustanovením § 6 vyhlášky č. 14/2005 Sb.,  o předškolním vzdělávání.

Zveřejněno: 1.8.2021
Režim k návratu ze zahraničí

Informace k návratu ze zahraničí čtěte zde.

Zveřejněno: 18.5.2021
Pozvánka na webinář "Kamarádka kniha"

Vážení rodiče,

chtěla bych Vás pozvat na webinář na téma "Kamarádka kniha"

Kdy:  pondělí 31.5.2021 od 17,00-18,30h

Forma: online prostřednictvím MS Teams (pozn.: prolink na vysílání bude odeslán pouze předem přihlášeným účastníkům)

Lektor:  Daniel Čihák, majitel chebského antikvariátu (MiNiKVaRiáT)  a spolupracovník  projektu MAP II Cheb

Webinář je pro účastníky (rodiče) zcela zdarma.

Zájemci se prosím přihlaste předem - odkaz naleznete v přiložené pozvánce.


Zveřejněno: 5.4.2021
POZVÁNKA NA ON-LINE PŘEDNÁŠKU PRO RODIČE NA TÉMA - "ŠKOLNÍ ZRALOST"

Vážení rodiče,

pro velký úspěch si Vás dovoluji opět pozvat na on-line seminář na téma "ŠKOLNÍ ZRALOST" dne 12. 04. 2021 od 16,00 - 18,00 h z pohodlí Vašeho domova. Seminář již proběhl 23.03. 2021 a měl velký ohlas.

Seminář povede zkušená speciální pedagožka s praxí v PPP Mgr. Petra Kučerová a psycholožka Mgr. Veronika Zemanová.

Možnost přihlášení je níže v odkazu.

Skutečně využijte tuto příležitost, dozvíte se spoustu důležitých informací pro vstup Vašeho dítěte do ZŠ.

Seminář je zcela zdarma!

Zveřejněno: 19.3.2021
UZAVŘENÍ MATEŘSKÝCH ŠKOL DO ODVOLÁNÍ

Vážení rodiče,

na základě prodloužení krizových opatření Vlády ČR budou mateřské školy uzavřeny do odvolání.

Sledujte průběžně webové stránky školy, budeme Vás opět postupně informovat.

Nadále probíhá distanční vzdělávání  dětí předškolního věku.

Přeji všem pevné zdraví, klidné dny při společné práci s dětmi a opatrujte se.

Mgr. Carmen Gregorová

Zveřejněno: 14.3.2021
POZVÁNKA NA ON-LINE PŘEDNÁŠKU PRO RODIČE - "ŠKOLNÍ ZRALOST"

Vážení rodiče,

dovoluji si Vás pozvat na on-line seminář na téma "ŠKOLNÍ ZRALOST" dne 23.3.2021 od 16,00 - 18,00 h z pohodlí Vašeho domova.

Seminář povede zkušená speciální pedagožka s praxí v PPP Mgr. Petra Kučerová a psycholožka Mgr. Veronika Zemanová.

Možnost přihlášení je do 22.3. 2021.

Skutečně využijte tuto příležitost, dozvíte se spoustu důležitých informací.

Zveřejněno: 28.2.2021
UZAVŘENÍ MATEŘSKÝCH ŠKOL 1.03. - 21.03. 2021

Vláda ČR  dne 26. února 2021 přijala krizové opatření č. 200.  Na základě přijetí tohoto krizového opatření, vydala nařízení týkající se uzavření mateřských škol.

Mateřské školy budou uzavřeny od 1.03. - 21.03. 2021 z důvodu zabránění šíření a ochrany lidí před onemocnění COVID-19.

Sledujte naše webové stránky, budeme je aktuálně doplňovat.

V případě potřeby se neváhejte obracet na tel: 778 440 846 nebo na ms.gregorova@seznam.cz.

Bližší informace budou zveřejněny na jednotlivých záložkách mateřských škol.


Zveřejněno: 12.2.2021
Platnost opatření č. 1/2021

Vážení rodiče,

přestože v neděli 14. 02. 2021 končí nouzový stav, nadále platí opatření č. 1/2021, týkající se předávání dětí učitelkám u vchodu do budovy našich mateřských škol.

Zveřejněno: 16.12.2020
Projekt - OBĚDY DO ŠKOL - II. kolo

Vážení rodiče, zákonní zástupci,

Ti z Vás, kteří budou v rozhodném období od  1. 1. 2021 - 29. 1. 2021 pobírat dávky hmotné nouze, mají možnost být zařazeni do II. kola projektu "Obědy do škol".  Pro získání bližších informací se obracejte na ředitelku mateřské školy.

Zobrazit vše

Grafika boxu
Kalendář akcí

Dnes je 5. srpna 2021
a svátek má Kristian.